RubyVE Grupo de Usuarios Ruby de Venezuela

irc://irc.freenode.net/#rubyve

Ya tenemos Canal IRC

irc://irc.freenode.net/#rubyve